Política de privacitat i protecció de dades

 

En compliment de la obligació prevista a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l’informem del següent:

1.-Informació Bàsica

Responsable del tractament
LOURDES BARBA SOLER
C/ Merlant, s/n
17834 – Porqueres (Girona)
DNI: 40286860Z

Finalitats principals del tractament
-Oferir-li informació dels nostres serveis.
-Gestionar reserves online.

Bases Legitimadores del tractament
-Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment exprés.

Destinataris principals
-LOURDES BARBA SOLER

Drets
-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-revocació del consentiment prestat.

Procedència
-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades
-No previstes

Delegat de protecció de Dades
-No procedeix

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

LOURDES BARBA SOLER, amb DNI 40286860Z, i domicili a PORQUERES, Ctra. de Merlant, s/n, codi postal 17834.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant un mail dirigit al correu info@ruralcansoler.com o bé trucant al telèfon 972.57.38.85.

Per tal de conèixer el cost de la trucada des d’una Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

3.- Categories de dades que tractem

LOURDES BARBA SOLER únicament tracta les dades següents:

3.1.-Dades identificatives. Amb caràcter obligatori es sol·liciten les dades següents: nom i cognoms, país, localitat, telèfon, direcció de correu electrònic. Amb caràcter potestatiu es sol·liciten les dades següents: DNI, província, direcció postal, codi postal.

3.2.-Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?

LOURDES BARBA SOLER tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

-Oferir-li informació dels nostres serveis.
-Gestionar reserves online.

5.-Bases legitimadores pel tractament de les seves dades

Per a la remissió d’informació dels nostres serveis, i per a la gestió de les reserves online, la base legitimadora és el tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part.

Com a interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre sí, i per tant, no s’exclouen mútuament.

6.-Destinatari de les dades

LOURDES BARBA SOLER

7.-Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

8.-Drets que l’assisteixen

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

LOURDES BARBA SOLER tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

Funcions i obligacions de personal

  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Copia de seguretat i recuperació

No obstant, en altres casos, LOURDES BARBA SOLER adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

10.-Canvis a la política de privacitat

LOURDES BARBA SOLER es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.


Última actualització: 28 de agost de 2018

© 2018 LOURDES BARBA SOLER Tots els drets reservats